Portfolio

Factor W werkt mee aan het vinden én realiseren van oplossingen voor vraagstukken op het snijvlak van gezondheid, zorg, welzijn, wonen en samenleven. Onze opdrachtgevers zijn divers: zorg- en welzijn, onderwijs, woningbouwcoöperaties, overheid, cliëntorganisaties, bewonersinitiatieven. Op dit moment zijn wij onder andere aan het werk in opdracht van de gemeente Hoeksche Waard,  Alerimus (ouderenzorg) en Pharos (landelijk expertisecentrum voor terugdringen gezondheidsverschillen). Samen met Nature for Health ontwikkelen we een innovatieve aanpak om werk te maken van het thema Jong, Groen en Gezond.  

Regionaal Preventieakkoord Gezonde Voeding

Pharos is het landelijk expertisecentrum gericht op het terugdringen van gezondheidsverschillen. In opdracht van Pharos werkt Roos als adviseur voor een aantal gemeenten om te komen tot een regionaal preventieakkoord Gezonde voeding. In deze gemeenten sluit zij aan bij initiatieven, campagnes en activiteiten die bijdragen aan het bevorderen van een gezonde levensstijl van inwoners en het terugdringen van gezondheidsverschillen. Met een preventieakkoord willen de gemeenten dit proces samen met (maatschappelijke) organisaties versnellen en versterken.

Pilot beeldzorg en beeldbellen

Het coronavirus heeft in de Hoeksche Waard een boost gegeven aan de invoering van beeldzorg en beeldbellen voor thuiswonende cliënten van zorgorganisaties en cliënten van welzijn. Er zijn 100 tablets van Compaan ingezet om zorgcontinuiteit te bieden en het voor cliënten en mantelzorgers makkelijker te maken om in verbinding te blijven. De lockdown heeft momentum gecreëerd om deze sociale technologie versneld in te voeren. Er is binnen het samenwerkingsverband Thuis in de Kern een pop-up projectgroep ontstaan waar Mariëlle deel van uitmaakt. Zij is de linking pin tussen zorg, welzijn en gemeente en heeft de samenwerking met Avans Hogeschool op gang gebracht om een lerend netwerk te creëren.

Projectleiding pilot wijkpension Alerimus

Het wijkpension biedt opvang aan ouderen in de Hoeksche Waard als thuis wonen om wat voor reden dan ook tijdelijk niet mogelijk is. Sinds november 2019 is Mariëlle projectleider van deze pilot. Zij ondersteunt verbetering van de werkprocessen, samenwerking met stakeholders en vernieuwing van het zorgaanbod vertrekkend vanuit de behoeften en mogelijkheden van zorgvragers.

Uitvoering intern calamiteiten onderzoek

Factor W heeft in 2019 het interne onderzoek naar aanleiding van een calamiteit bij een samenwerkingsverband in de zorg geleid. Aan de hand van interviews met stakeholders is deze complexe situatie in beeld gebracht, de interne commissie tot een oordeel gekomen en zijn adviezen voor de toekomst geformuleerd. Als onafhankelijke partij hebben wij het onderzoek in goede banen geleid, conform richtlijnen van de inspecties.

Pledge Alles is Gezondheid

Waar wij wakker van liggen? Als samenwerking en dialoog ontbreken. Dus daar maken wij werk van: mét de mensen om wie het gaat om tafel. Omdat wij vinden dat het echt beter kan. Binnen en tussen organisaties en vooral met betrokkenen zelf, de inwoners van wijk, dorp of stad en de professionals die dagelijks met hen werken. Wat vinden zij belangrijk? Wat verstaan zij onder gezondheid? Waar zien zij kansen om samen aan gezondheid, welzijn en vitaliteit te werken? Daarom ondertekenden wij onze Alles is Gezondheid Pledge.  Klik hier om te zien wat we doen. 

Projectleiding pilot Logeerzorg

In 2019 is de pilot logeerzorg in de Hoeksche Waard van start gegaan. Een samenwerking van zorgaanbieders, gemeente, zorgverzekeraar en zorgkantoor. Factor W is gevraagd om hier de projectleiding van deze pilot op zich te nemen. De succesvolle pilot wordt in 2020 voortgezet, met erkenning en financiële ondersteuning van VWS. Marielle verbindt als projectleider alle betrokken stakeholders en stimuleert de samenwerking en vernieuwing.

 

Advies Zorgcoöperatie Tot Uw Dienst

Op verzoek van de zorgcoöperatie Tot uw Dienst heeft Factor W meegedacht over het ontwikkelen van een nieuwe nieuwe loot aan de boom van Tot uw Dienst. Naast het verlenen van zorg wil de zorgcoöperatie bouwen aan de gemeenschapskracht in Laarbeek. Broodnodig omdat we met alleen goede (medische) zorg er niet komen.  De wens is dat het initiatief ervoor zorgt dat er niet iets bedacht wordt voor de inwoners van Laarbeek. Maar dat zij zelf handen en voet geven aan de gemeenschapskracht in hun buurt en het zorgen voor elkaar. Roos Sohier voerde een adviesgesprek met bestuursleden en adviseurs van de zorgcoöperatie om de vervolgstappen duidelijk te krijgen.

 

Verkenning Brabantse ouderenorganisaties

Factor W faciliteerde de verkenning van samenwerkende Brabantse (ouderen)organisaties over Wonen en Zorg in de toekomst. We spraken afzonderlijk met de vertegenwoordigers van de betrokken organisaties. En op basis van de uitkomsten faciliteerden we een groepssessie waarin concrete en gezamenlijke ambities en ideeën zijn geformuleerd. Lees hier meer over onze aanpak in dit proces op basis van waarderend onderzoeken. 

Dialoogsessie Brabantse Betekeniseconomie

Factor W organiseerde en faciliteerde samen met Thijs van de Schoot en Jim Retra van ZET een dialoogsessie over de Brabantse Betekeniseconomie. Op zoek naar antwoorden en vanuit de dialoog verbinden en echt luisteren met ruimte voor ieders perspectief en ideeën. Een mooi gesprek over sprankelen, verleiden en experimenteerruimte creëren, als individu een beweging in gang zetten, klein beginnen. Omdat mensen zelf die als inwoner, buurtgenoot, medewerker, collega, bestuurder of CEO vanuit samenleving, overheid, onderwijs en bedrijfsleven de wereld kunnen veranderen. Van ‘what’s in it for me’ naar ‘whats in it for we’. Klik hier voor het filmpje nav deze dialoogsessie. En lees hier het blog van Thijs.

In 2019 heeft Mariëlle een proces begeleidende rol gespeeld in de implementatie van resultaat gestuurd werken bij zorgaanbieder Sterk Huis. Als verbindingsofficier tussen management en uitvoering, gericht op ondersteuning bij verandering in werkwijze. Van denken naar doen. Met als insteek om bij het signaleren van knelpunten een dialoog te faciliteren waarin professionals eigen oplossingen vinden die duurzaam zijn.

In 2018 hebben Roos en Marielle voor BrabantAdvies gezondheidstafels georganiseerd: we zijn in gesprek gegaan met Brabanders over (positieve) gezondheid vanuit een aantal invalshoeken: zorgen voor elkaar, (samen)leven, zingeving, het ziekenhuis van de toekomst, technologie en voeding. Juist de verschillende invalshoeken maken de gezondheidstafels zo interessant: als gezondheid breder gedefinieerd wordt dan de afwezigheid van ziekte, ontstaan er ook meer aanvliegroutes en mogelijkheden om ervoor te zorgen dat Brabanders gezond en vitaal blijven. De gesprekken zijn gebundeld in de publicatie ‘Over gezondheid gesproken’. 

In 2017 en 2018 heeft Marielle in opdracht van de Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid teams begeleid bij de ontwikkeling van een nieuwe werkwijze. Vertrekkend vanuit lokale behoeften en initiatieven en gericht op verbeterde samenwerking met inwoners, gemeenten, onderwijs, zorg en welzijn. Dit heeft onder andere geleid tot het dijkwachtersoverleg in de Hoeksche Waard: een structureel overleg en samenwerking tussen preventie partners die zich bezighouden met gezond en veilig opgroeien van jeugd.  Meer daarover lees je hier

Op vraag van verschillende Brabantse gemeenten, waaronder Dongen, Alphen-Chaam en Gilze en Rijen, heeft Mariëlle groepsgesprekken begeleid met ouders die jeugdhulp ontvangen. De ervaringen en ideeën van ouders zijn gebruikt om de hulp aan kinderen en ouders in de gemeenten te verbeteren. In de gemeente Dongen is naar aanleiding van de gespreksavond een lotgenotengroep energieke kinderen ontstaan, waar ouders ervaringen in de opvoeding delen, een luisterend oor vinden en elkaar ondersteunen.

In 2016 ging Zet op zoek naar de Gouden Zet: jongeren met een goed idee voor een mooie samenleving mochten hun idee tijdens de jubileumbijeenkomst van Zet pitchen. De winnaar kon een half jaar coaching en ondersteuning winnen om het idee in praktijk te brengen. Roos ging in opdracht van Zet aan de slag met een team van medewerkers om hen voor te bereiden op deze ondersteunende rol. Roos faciliteerde een bijeenkomst waarin het team op zoek ging naar eigen ideeën over hun rol, hoe zij dat kunnen en willen invullen en wat zij daarbij nodig hebben.  In de een tweede bijeenkomst lag de focus ligt op gezamenlijke verdieping van kennis en vaardigheden. .

Bossche Changemakers Challenge

We organiseerden en faciliteerden samen met Fimke Zwerink de eerste editie van de Bossche Changemakers Challenge: een ontdekkingsreis naar jongerenparticipatie nieuwe stijl in opdracht van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Resultaat: Nieuwe ideeën voor samenwerking met jongeren voor een ondernemende, sociale en zorgzame stad. Klik hier voor het impressieverslag van deze bijzondere dialoogsessie met jongeren, beleidsmakers en ondernemers uit ‘s-Hertogenbosch.

Changemakers Challenge met Brabant Branding en Groupmapping

Brabantse bedrijven zoals GBO, PamGene, CM, het Solar team van de TUe en de Universiteit van Tilburg deelden tijdens deze meeting hun future challenge met een groep young changemakers. Gezamenlijk verkenden zij de vraagstukken, tilden het uit de box en genereerden zij nieuwe ideeën. Samen met Bart Roestenberg van Groupmapping faciliteerden wij voor Brabant Branding de creatieve dialoog. Ondernemers met nieuwe future-proof ideeën naar huis, eigentijdse antwoorden op hun vraagstukken. In dit filmpje de reacties van deelnemers.

Testimonials

Roos en Mariëlle: Een gouden duo!!

Mijntje Notermans
BrabantKennis

Marielle, Roos en jongeren die mee dachten en mee deden: dat was TEDxYouth@Brabantlaan. Zonder hun bevlogen leiding zouden de vier edities er nooit geweest zijn. Ik heb van Marielle en Roos geleerd dat jongerenparticipatie gaat over door, voor en mét jongeren samenwerken, en zeker geen kwestie is van ‘jongeren betrekken’. Jongeren inspireren en coachen, de een wat meer, de ander minder, de een zus en de ander zo. Zien wat de jongere nodig heeft en hen dan laten schitteren

Vivian Jacobs
Vivian Jacobs Communicatiemanagement

Samenwerken met Marielle is inspirerend. Zij kijkt naar dat wat wel kan en ziet altijd verfrissende kansen. Geen standaard aanpakker, maar luistert naar de behoeften en beweegt daar waar de energie zit

Malou Timmers
projectmanager Institute for Positive Health

Marielle is innovatief en denkt buiten de box. Fijn om mee samen te werken en de juiste persoon om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Marielle heeft veel kennis van het sociale domein. Top collega!

Gina Peea
afdelingscoordinator Dienst Gezondheid & Jeugd

Samenwerken met Marielle is een feestje. Ze is kritisch, spaart je niet, maar geeft je zó de kans om het beste uit jezelf/je organisatie te halen. Los van haar kwaliteiten als coach is ze bovenal een mooi mens.

Judith Bouwmeester
adviseur publieke gezondheid GGD Zuid-Holland Zuid